7/84 Khao Sam Roi Yok National Park
07Khao Sam Roi Yok  National Park