9/84 Khao Sam Roi Yok National Park
09Khao Sam Roi Yok  National Park