10/84 Tempel im Khao Sam Roi Yok National Park
10Tempel im Khao Sam Roi Yok  National Park